Aplikuj

Serwis internetowy www.gawo.pl - Regulamin
DEFINICJE
Usługodawca – Firma Gawo,Katarzyna Szyszko Ul. Skwer Kościuszki 17/19b/6, 81-370 Gdynia zwana dalej Gawo lub Usługodawca.
Gawo jest właścicielem serwisu internetowego www.Gawo..pl oraz zajmuje się organizacją pobytów edukacyjnych u rodzin za granicą i wymiany kulturowej w ramach Programu Au Pair.
Usługobiorca – osoba fizyczna, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin tj.:
a. założenie unikalnego konta Au Pair/profilu w serwisie www.Gawo.pl w celu wstępnego zgłoszenia udziału w projektach rekrutacyjnych (udział w Programie Au Pair) oferowanych przez Gawo
b. korzystanie z systemu powiadomień o ofertach Au Pair – Newsletter
c. prezentowanie na stronach Gawo własnych informacji/materiałów związanych oferowanymi usługami
Serwis www.Gawo. pl – serwis internetowy należący do Usługodawcy, umieszczony pod adresem https://www.Gawo. pl w ramach, którego Usługodawca świadczy Usługi.
Zawartość serwisu stanowią treści informacyjne zawierające opisy/warunki ofert w tym definicje ofert w Programie Au Pair oraz informacje/aktualności związane z oferowanymi projektami rekrutacyjnymi.
Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika przy rejestracji danych Konto Au Pair w serwisie www.Gawo.pl w celu udziału w projektach rekrutacyjnych oferowanych przez Gawo
I. Warunki OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa:
a. prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną,
b. zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną,
c. zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.
2. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
3. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług.
II. REJESTRACJA
1. Rozpoczęcie świadczenia Usług następuje z chwilą:
a. prawidłowego wypełnienia przez Usługobiorcę Formularza rejestracyjnego, umieszczonego w serwisie www.Gawo. pl i założenia oraz aktywowania konta Au Pair/profilu.
2. Usługobiorca wysyłając Formularz rejestracyjny po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu i Polityki prywatności oświadcza, że:
a. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
b. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
c. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
d. zapoznał się z Regulaminem i Polityką prywatności i zobowiązuje się go przestrzegać.
III. KONTO Au Pair /profil
1. Usługodawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego utworzy dla Usługobiorcy w ramach Serwisu www.Gawo. pl unikalne konto w celu wstępnego zgłoszenia udziału Usługobiorcy w procesie rekrutacyjnym (Programy Au Pair) a następnie ewentualnej realizacji wyjazdu jako Au Pair.
2. Usługobiorca uzyskuje dostęp do swojego konta Au Pair profilu/ za pomocą unikalnego identyfikatora i hasła dostępu. Usługobiorca zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej identyfikatora lub hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.
3. Hasło użytkownika strony internetowej www.Gawo.pl musi składać się co najmniej z
6 znaków, zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne. Użytkownik strony może samodzielnie dokonywać zmiany hasła.
4. W serwisie zastosowano bezpieczne, szyfrowane połączenia internetowe przy użyciu protokołu SSL i połączeń https.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ
1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:
a. połączenie z siecią Internet,
b. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML z włączoną opcją akceptowania plików cookies.
2. Założenie konta/profilu w serwisie www.Gawo.pl przez Usługobiorcę jest dobrowolne i uprawnia Usługodawcę do rozpatrywania kandydatury Usługobiorcy w realizowanych przez siebie projektach rekrutacyjnych (Program Au Pair). Usługodawca nie zapewnia jednak gwarancji akceptacji zgodnie z preferencjami /wymogami Usługobiorcy
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia konta/profilu Usługobiorcy w przypadku niekompletnych danych czy braku projektów rekrutacyjnych zgodnych z profilem Usługobiorcy.
4. Rejestracja konta Au Pair/profilu nie jest jednoznaczna ze zgłoszeniem do udziału w Programie Au Pair. Warunkiem uczestnictwa w Programie Au Pair jest akceptacja przez konsultanta Gawo (zgodnie z formalnymi wymogami uczestnictwa w Programie Au Pair) i podpisanie odrębnej umowy pośrednictwa/skierowania do rodziny jako Au Pair oraz dostarczenie wymaganych dokumentów. Usługobiorca otrzymuje szczegółowe informacje o warunkach i trybie rekrutacji przez rozpoczęciem danego procesu rekrutacyjnego.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I USŁUGOBIORCÓW
1. Usługi założenia/utrzymania konta Au Pair/profilu w serwisie www.Gawo.pl świadczone są przez Usługodawcę nieodpłatnie.
2. Usługodawca zobowiązuje się do stałego świadczenia Usług
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
a. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu www.Gawo. pl ,
b. zaprzestania świadczenia usług i skasowania konta Użytkownika w razie nieprzestrzegania przez niego Regulaminu lub gdy skuteczne dostarczenie usług jest niemożliwe z winy Użytkownika oraz w przypadku braku ofert Au Pair z profilem /kwalifikacjami Usługobiorcy.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odpłatności za dodatkowe usługi
w tym Skierowanie/Uczestnictwo w Programie Au Pair. W takim wypadku Usługodawca poinformuje Użytkownika o ewentualnych kosztach przed przystąpieniem do realizacji danej usługi i podpisaniem odrębnej umowy.
VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Usługodawca i Usługobiorca zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności.
2. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość
o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę
i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia dostępu do tych danych.
3. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
a. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Usługobiorców z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
b. utratę przez Usługobiorcę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, id.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich),
c. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, itp.),
d. podanie przez Usługobiorców nieprawdziwych/niepełnych informacji przy rejestracji konta,
f. nieprzestrzegania przez Usługobiorców warunków Regulaminu.
VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy niezbędne w celu udziału w procesie rekrutacyjnym określonych niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji.
2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.). Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej usługi:
- nazwisko i imiona,
- adres zamieszkania lub pobytu,
- adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
- adres poczty elektronicznej,
- numer telefonu stacjonarnego i komórkowego,
- zawód,
- wykształcenie,
- miejsce pracy,
- data urodzenia,
- znajomość języków obcych,
- doświadczenie zawodowe,
- poszukiwana praca,
- historia zatrudnienia.
2. Usługodawca może przetwarzać inne dane niż dane osobowe niezbędne do realizacji usługi wyłącznie za uprzednią zgodą Usługobiorcy, wyrażoną po powiadomieniu przez Usługodawcę o kategorii danych, celu i zakresie ich przetwarzania oraz o odbiorcach danych. Zgoda taka może być w każdym czasie odwołana.
3. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
a. oznaczenia identyfikujące usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 1,
b. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał usługobiorca,
c. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
d. informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
4. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a zbiór danych osobowych Usługobiorców został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. W przypadku usług polegających na udostępnieniu danych osobowych potencjalnym pracodawcom w ramach bazy CV lub złożenia aplikacji w odpowiedzi na ogłoszenia rekrutacyjne – administratorem danych osobowych Użytkownika staje się pracodawca, odpowiedzialny za ich zgodne z prawem przetwarzanie.
5. Usługodawca dokłada wszelkich starań do zachowania prywatności Usługobiorców
i ochrony ich danych osobowych. Usługodawca, jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Zastosowano bezpieczne, szyfrowane połączenia internetowe przy użyciu protokołu SSL i połączeń https.
6.Usługodawca zapewnia Usługobiorcom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do Generalnego Inspektora Danych Osobowych.
7. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji usługi w niezbędnym do tego zakresie, Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym wraz z możliwością ich aktualizacji bądź zmiany.
8. Dane osobowe przechowywane są przez spółkę IQ spółkę z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Starodworskiej 2, 80-137 Gdańsk a podstawie umowy zawartej z Usługodawcą zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.
VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług
2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
a. oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej),
b. przedmiot reklamacji,
c. okoliczności uzasadniające reklamację.
3. Reklamacje rozpatruje Usługodawca Reklamacje, nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
4. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej: Katarzyna-szyszko@gawo.pl wpisując w temacie wiadomości: „reklamacja”.
5. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania od Usługobiorcy. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.
IX. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usługi przez Usługobiorcę. Rozpoczęciem korzystania z usługi w przypadku usług dostępnych po rejestracji lub zalogowaniu jest wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego lub zalogowanie. Dla usług dostępnych bez konieczności zarejestrowania lub logowania rozpoczęciem korzystania z nich jest wejście na stronę.
2. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu:
a. na skutek jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron,
b. w przypadku usług odpłatnych - z chwila realizacji usługi /rezygnacji z usługi.
3. Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług droga elektroniczną poprzez wyrejestrowanie z Serwisu lub usunięcie swojego konta. Zgłoszenie usunięcia konta należy przesłać maila na adres: Katarzyna-szyszko@gawo.pl z tytułem „usunięcie konta” i podaniem adresu mailowego pod jakim zarejestrowano konto.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 06 2015
2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie www.Gawo. pl
3. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę drogą elektroniczną.
4. W przypadku, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego działu, Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli tego nie zrobi, przyjmuje się, że Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin.
5. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu.
6. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.
7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU INTERNETOWEGO www.Gawo.pl
Lista świadczonych usług
1. Udostępnianie informacji
Usługodawca świadczy każdemu Usługobiorcy usługę polegającą na udostępnianiu na indywidualne żądanie Usługobiorcy informacji umieszczonych w serwisie www.Gawo. pl poprzez wyświetlanie strony o określonym adresie URL.
2. Oferty Au Pair
Usługodawca umieszcza w serwisie www.Gawo. pl oferty Au Pair będące przedmiotem projektów rekrutacyjnych realizowanych przez Gawo i daje Usługobiorcy możliwość ich wyszukiwania, przeglądania i sortowania według różnorodnych kryteriów.
3. Konto Au Pair/CV
Usługobiorca może zarejestrować w serwisie www.Gawo. pl unikalne konto Au Pair/profil i uzupełnić wymagane dane oraz załączyć swoje CV w formie określonej przez Usługodawcę. W przypadku zamieszczania CV jako dokumentu, akceptowane formaty to MS Word (.doc, .docx), Adobe Acrobat (.pdf), Open Rich Text (.rtf) /wielkość pliku do 500 kb. Usługobiorca ma możliwość edytowania treści, lub usunięcia CV z bazy w dowolnym momencie.
4. Aplikowanie na oferty AU PAIR
Usługodawca udostępnia Usługobiorcy możliwość aplikowania na oferty Au Pair publikowane w serwisie www.Gawo.pl w następujący sposób:
a) wysłanie aplikacji na adres e-mail podany w ogłoszeniu rekrutacyjnym.
b) aplikowanie za pośrednictwem usługi „Aplikuj Online”- opcja dostępna po zalogowaniu dla Usługobiorcy