Aplikuj

Polityka Prywatności

5. Użyte w niniejszej Polityce Prywatności pojęcia mają następujące definicje:

a. Właściciel – właściciel serwisu internetowego www.Gawo.pl to jest firma

Gawo,Katarzyna Szyszko z siedzibą przy ul. Skwer Koścuszki 17/19b/6, 81-370 Gdynia

NIP: 583 101 29 88 , nr REGON: 190 840 860

b. Użytkownik – każda osoba (internauta), która odwiedza stronę www gawp.pl (i

wszystkie podstrony) pod którą dostępny jest Serwis.

c. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do

czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna składająca

zamówienie w Serwisie.

a. Polityka Prywatności – niniejszy dokumenty.

b. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.gawo.pl

2. Administratorem danych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie

danych osobowych, jest Właściciel. Dane osobowe przetwarzane są w następujących

celach:

a. w związku z rejestracją konta Klienta w Serwisie,

b. dla celów związanych z przesyłaniem newslettera (pod warunkiem wyrażenia

stosownej zgody przez Klienta lub Użytkownika),

c. w związku z korespondencją,

d. dla potrzeb technicznych i statystycznych Serwisu.

3. Administrator danych przechowuje i przetwarza następujące dane:

a.   zarejestrowanych Użytkowników:

Imię i nazwisko;

 • Adres;
 • E-mail;
 • Numer telefonu;
 • adres
 • datę urodzenia
 • wykształcenie
 • znajomość języków obcych

b. Klientów:

 • Imię i nazwisko;
 • Adres;
 • Adres dostawy;
 • E-mail;
 • Numer telefonu;

c. Subskrybentów Newslettera:

 • Imię i nazwisko;
 • numer telefonu
 • E-mail

4. Każdy Klient lub Użytkownik ma prawo wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego

osoby a także rezygnacji z otrzymywania informacji marketingowych w każdym czasie.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, choć jest to niezbędne, by mogły zostać

zrealizowane cele wskazane w pkt. 2.

5. Właściciel oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu

zabezpieczenie powierzonych danych osobowych stosownie do przepisów, o których

mowa w art. 36-39 oraz spełnia wymagania określone w przepisach, o których mowa w

art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. W

szczególności Właściciel oświadcza, że opracował i wdrożył politykę bezpieczeństwa

oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania

danych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych

oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i

systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

6. Właściciel zastrzega sobie prawo udostępniania danych urzędom i organom

uprawnionym do przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa

np. organom ścigania, sądom.